• ខេត្តកំពង់ធំ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញ 28, 29 July 2016
  វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង setting up offline version ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល
 • ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញ 22,23 Jun 2016
  វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង setting up offline version ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល
 • ខេត្តកំពុងចាម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញ 08,09 Jul 2016
  វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង setting up offline version ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល
 • ខេត្តតាកែវ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញ 08, 09 September 2016
  វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង setting up offline version ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល
 • ខេត្តកណ្តាល វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញ 04,05 Aug 2016
  វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង setting up offline version ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល
 • ខេត្តកំពង់ស្ពឺ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញ 11, 12 August 2016
  វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង setting up offline version ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល
លោក​ ​លោកស្រីទទួលបន្ទុកហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលនៅគ្រប់ខេត្ត​ រាជធានី​ ស្រុកប្រតិបត្ត មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិង​មណ្ឌលសុខភាពក្នុងនាម ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល នៃនាយកដ្ឋានផែនការ និងពត៌មានសុខាភិបាល ​តាមរយៈខ្ញុំបាទ រស់ ឈុនអៀង សូមជំរាបសួរ លោកលោកស្រី ហើយសង្ឃឹមថាលោក លោកស្រីពិតជាមានសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ និងជោគជ័យរាល់ការបំពេញកិច្ចការងារ។

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល  

គោលបំណងរយ:ពេលយួរអង្វែងនៃហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល គឺការសំរេចបាននូវការគ្របដណ្ដប់ផ្នែកសុខភាពជាសកល​មានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចប្រើប្រាស់សេវាសុខភាពប្រកបដោយសមធម៌​និងគ្មានរបាំងហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់តាំពីឆ្នាំ​១៩៩៦ មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយអនុវត្តសេវាបង់ថ្លៃ​ និងគំរោងហិរពា្ញប្បទាននានា។ ហិរញ្ញប្បទានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាមានប្រភពពីថវិកាជាតិ ថវិកាពីដៃគូរអភិវឌ្ឍ និងថវិកាពីហោរប៉ៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលទៅប្រើប្រាស់សេវា។​ យន្តកាហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបានកំពុងអនុវត្តរួមមាន​ ថវិកាប្រចំាឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ការបង់ថ្លៃសេវា​និងគោលនយោបាយលើកលែង ថវិកាលើកទឹកចិត្តឆ្មប គំរោងឪបត្ថម្ភធន់ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តការពិសេស គំរោងមូលនិធិសមធម៌ ប័ណ្ណសុខភាព បន្តពូជ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៏។ល។ សេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្របគ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលត្រូវបានដាក់អោយអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០១១​ក្នុគោលបំណងលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាព​ និងកម្លាភាព។


ព័ត៌មាន/ព្រឹត្តិការណ៏

ពុំ​ទាន់មានទិន្នន័យនៅឡើយ!
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង setting up offli...

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង Setting up Off-line version ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល ដែលរៀបចំដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅបន្ទប់ទី៩ ជាន់ទី៥ ស...

មើលទាំងអស់