ថ្នាក់ដឹកនាំ : ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលនៃនាយកដ្ឋានផែនការនិងពត៌មានសុខាភិបាល

លោក ​រស់ ឈុនអៀង

លោកស្រី ថោ ​​​​​​​បូនី

លោកស្រីសុខ កញ្ញា

លោក ប៊ុន សំណាង

លោកស្រី ជា ចន្ធូ

លោកស្រី ប៉ុង លីមសាន

លោក អ៊ឹម សុទ្ធារម្យ