វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង setting up offline version

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញនឹង Setting up Off-line version ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល ដែលរៀបចំដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅបន្ទប់ទី៩ ជាន់ទី៥ សម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលមានការចួលរួមចំនួន 15 នាក់ដែលក្នុងនោះមកពីមន្ទីពេទ្យខេត្ត និងមន្ទីពេទ្យស្រុកប្រតិបត្ត។